سیاست قدرت و فرهنگ سیاسی: آمریکا و ایران
49 بازدید
محل نشر: مطالعات راهبردی » بهار و تابستان 1379 - شماره 7 و 8 »(30 صفحه - از 55 تا 84)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی