هویت سیاسی در نظریه های منتقد مدرنیسم
47 بازدید
محل نشر: نامه مفید » اردیبهشت 1385 - شماره 53 » (20 صفحه - از 43 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مباحث اندیشه سیاسی معاصر، نگرش‏های موجودبه هویت سیاسی است.هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط تعامل افراد و گروه‏های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام‏های سیاسی است.در چند سده گذشته، در نیته غربی بر اندیشه سیاسی غرب غالب بوده است.شاخصه اصلی هویت سیاسی مدرن را می‏تئان غلبه فردگرایی دانست.در مقابل، جریانات منتقد مدرنیسم غربی از نیمه قرن بیستم چنین نگرشی را به نقد کشیده‏اند.محور این نظریه‏ها در غرب که در مکاتب سنت‏گرایی، جامعه‏گرایی و پسامدرنیسم تبلور یافته است.نقد فردگرایی مدرن و تأکید بر ابعاد هویت جمعی و نیز تأثیر گذاری عوامل فراتر از ارده فردی و مقید بودن فرد به آنها دانست. واژگان کلیدی:هویت سیاسی، نظریه سیاسی غرب، مدرنیسم، سنت‏گرایی، جامعه‏گرایی، پسامدرنیسم.
آدرس اینترنتی