اسلام سیاسی و جهانی شدن
45 بازدید
محل نشر: مطالعات راهبردی » بهار 1385 - شماره 31 »(26 صفحه - از 145 تا 170)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقالاه حاضر با بررسی پدیده جهانی شدن و تلاش برای توضیح این پدیده به برآورد چالش‏ها و فرصت‏هایی می‏پردازد که اسلام سیاسی در شرایط جدید با آن مواجه است.نویسنده رهیافت مناسب برای این بررسی رارهیافت مطالعات تحلیل گفتمانی می‏داند و براین‏اساس به جای تلقی جهانی شدن به مثابه گفتمان واحد، معتقد است که تصویر جهانی شدن به منزله وضعیت جدید منازعه گفتمانی، توان توضیح‏دهندگی بیشتری دارد.از این منظر آنچه جهانی می‏شود نزاع گفتمان‏هاست و از این‏رو گفتمان‏ها درصدد معنابخشی به جهانی شدن و تقریر آن برحسب مفصل‏بندی خود می‏باشند تا به گفتمانی مسلط تبدیل شوند.در این میان اسلام سیاسی نیز می‏تواند به مثابه گفتمانی قلمداد شود که دال محوری و مرکزی آن احیای هویت اسلامی در عرصه عمل سیاسی است.در این صورت در فضای جهانی شدن، اسلام سیاسی می‏تواند با فراخوانی به هویت مبتنی برمحوریت اسلام به عنوان دال برتر و کلمه نهایی در برابر هویت‏های دیگر همچون مدرنیسم غربی عمل نماید.درواقع مدرنیسم به دلیل تمرکز برزندگی مادی-دنیوی و کم‏رنگ ساختن ابعاد معنوی حیات بشری دچار بحران معنا شده و در معرض خطر از دست دادن سیطره گفتمانی است. کلید واژه‏ها:اسلام سیاسی، جهانی شدن، نزاع گفتمانی، افول مدرنیسم، هویت اسلامی فصلنامه مطالعات راهبردی*سال نهم*شماره اول*بهار 1385*شماره مسلسل 13...
آدرس اینترنتی