سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
1380/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ها 
سردبیر فصلنامه دانشگاه اسلامی 
1384/07/04 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی امامت و مهدویت 
سردبیر فصلنامه انتظار موعود 
1385/07/03 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه سیاست 
1380/07/03 
1384/07/02 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری 
عضو مبلغین– معاونت بین الملل (بخش زباندانان) 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود 
سردبیر 
1385/01/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی  
ریاست 
1387/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامي 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامي 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
دانشگاه ارومیه 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
پژوهشکده مهدویت قم 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت قم حوزه علیمه 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی و مباحث فلسفی